Verse of The Day – Psalm 94:18-19 (திருப்பாடல்கள் 94:18-19)

New International Version

When I said, “My foot is slipping,”
your unfailing love, Lord, supported me.
When anxiety was great within me,
your consolation brought me joy.

New Revised Standard Version

When I thought, “My foot is slipping,”
your steadfast love, O Lord, held me up.
When the cares of my heart are many,
your consolations cheer my soul.

King James Version

When I said, My foot slippeth; thy mercy, O Lord, held me up.
In the multitude of my thoughts within me thy comforts delight my soul.

பரிசுத்த வேதாகமம்

என் கால் சறுக்குகிறது என்று நான் சொல்லும்போது, கர்த்தாவே, உமது கிருபை என்னைத் தாங்குகிறது.
என் உள்ளத்தில் விசாரங்கள் பெருகுகையில், உம்முடைய ஆறுதல்கள் என் ஆத்துமாவைத் தேற்றுகிறது.

திருவிவிலியம்

‘என் அடி சறுக்குகின்றது’ என்று நான் சொன்னபோது, ஆண்டவரே! உமது பேரன்பு என்னைத் தாங்கிற்று.
என் மனத்தில் கவலைகள் பெருகும்போது, என் உள்ளத்தை உமது ஆறுதல் மகிழ்விக்கின்றது.

Verse of The Day – Colossians 3:17 (கொலோசெயர் 3:17)

New International Version

And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him.

New Revised Standard Version

And whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him.

King James Version

And whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by him.

பரிசுத்த வேதாகமம்

வார்த்தையினாலாவது கிரியையினாலாவது, நீங்கள் எதைச் செய்தாலும், அதையெல்லாம் கர்த்தராகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே செய்து, அவர் முன்னிலையாகப் பிதாவாகிய தேவனை ஸ்தோத்திரியுங்கள்.

திருவிவிலியம்

எதைச் சொன்னாலும் எதைச் செய்தாலும் அனைத்தையும் ஆண்டவர் இயேசுவின் பெயரால் செய்து அவர் வழியாய்த் தந்தையாம் கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்துங்கள்.

Verse of The Day – 2 Thessalonians 2:16-17 (2 தெசலோனிக்கேயர் 7:22)

New International Version

May our Lord Jesus Christ himself and God our Father, who loved us and by his grace gave us eternal encouragement and good hope,
encourage your hearts and strengthen you in every good deed and word.

New Revised Standard Version

Now may our Lord Jesus Christ himself and God our Father, who loved us and through grace gave us eternal comfort and good hope,
comfort your hearts and strengthen them in every good work and word.

King James Version

Now our Lord Jesus Christ himself, and God, even our Father, which hath loved us, and hath given us everlasting consolation and good hope through grace,
Comfort your hearts, and stablish you in every good word and work.

பரிசுத்த வேதாகமம்

நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவும், நம்மிடத்தில் அன்புகூர்ந்து நித்திய ஆறுதலையும் நல்நம்பிக்கையையும் கிருபையாய் நமக்குக் கொடுத்திருக்கிற நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனும்,
உங்கள் இருதயங்களைத் தேற்றி, எல்லா நல்வசனத்திலும் நற்கிரியையிலும் உங்களை ஸ்திரப்படுத்துவாராக.

திருவிவிலியம்

நம் ஆண்டவராம் இயேசு கிறிஸ்துவும், நம்மீது அன்புகூர்ந்து தம் அருளால் நிலையான ஆறுதலையும் எதிர்நோக்கையும் அளித்த நம் தந்தையாம் கடவுளும்
உங்கள் உள்ளங்களுக்கு ஊக்கமளித்து, நல்லதையே சொல்லவும் செய்யவும் உங்களை உறுதிப்படுத்துவார்களாக!

Verse of The Day – 2 Samuel 7:22 (2 சாமுவேல் 7:22)

New International Version

“How great you are, Sovereign Lord! There is no one like you, and there is no God but you, as we have heard with our own ears.

New Revised Standard Version

Therefore you are great, O Lord God; for there is no one like you, and there is no God besides you, according to all that we have heard with our ears.

King James Version

Wherefore thou art great, O Lord God: for there is none like thee, neither is there any God beside thee, according to all that we have heard with our ears.

பரிசுத்த வேதாகமம்

ஆகையால் தேவனாகிய கர்த்தரே, நீர் பெரியவர் என்று விளங்குகிறது; நாங்கள் எங்கள் காதுகளாலே கேட்ட சகல காரியங்களின்படியும், தேவரீருக்கு நிகரானவர் இல்லை; உம்மைத்தவிர வேறே தேவனும் இல்லை.

திருவிவிலியம்

ஆகவே என் தலைவராம் ஆண்டவரே! எங்கள் காதுகளால் கேட்ட அனைத்தின்படி நீர் மகத்தானவர்; உம்மைப்பேன்று வேறு எவரும் இலர்; உம்மைத் தவிர வேறு கடவுள் இல்லை.

Verse of The Day – 1 Corinthians 10:13 (1 கொரிந்தியர் 10:13)

New International Version

No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful; he will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, he will also provide a way out so that you can endure it

New Revised Standard Version

No testing has overtaken you that is not common to everyone. God is faithful, and he will not let you be tested beyond your strength, but with the testing he will also provide the way out so that you may be able to endure it.

King James Version

There hath no temptation taken you but such as is common to man: but God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able; but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it.

பரிசுத்த வேதாகமம்

மனுஷருக்கு நேரிடுகிற சோதனையேயல்லாமல் வேறே சோதனை உங்களுக்கு நேரிடவில்லை. தேவன் உண்மையுள்ளவராயிருக்கிறார்; உங்கள் திராணிக்கு மேலாக நீங்கள் சோதிக்கப்படுகிறதற்கு அவர் இடங்கொடாமல், சோதனையைத் தாங்கத்தக்கதாக, சோதனையோடுகூட அதற்குத் தப்பிக்கொள்ளும்படியான போக்கையும் உண்டாக்குவார்.

திருவிவிலியம்

உங்களுக்கு ஏற்படுகின்ற சோதனை பொதுவாக மனிதருக்கு ஏற்படும் சோதனையே அன்றி வேறு அல்ல. கடவுள் நம்பிக்கைக்குரியவர். அவர் உங்களுடைய வலிமைக்கு மேல் நீங்கள் சோதனைக்குள்ளாக விடமாட்டார்; சோதனை வரும்போது அதைத் தாங்கிக்கொள்ளும் வலிமையை உங்களுக்கு அருள்வார்; அதிலிருந்து விடுபட வழி செய்வார்.

Verse of The Day – John 16:24 (யோவான் 16:24)

New International Version

Until now you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive, and your joy will be complete.

New Revised Standard Version

Until now you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive, so that your joy may be complete.

King James Version

Hitherto have ye asked nothing in my name: ask, and ye shall receive, that your joy may be full.

பரிசுத்த வேதாகமம்

இதுவரைக்கும் நீங்கள் என் நாமத்தினாலே ஒன்றும் கேட்கவில்லை; கேளுங்கள், அப்பொழுது உங்கள் சந்தோஷம் நிறைவாயிருக்கும்படி பெற்றுக்கொள்வீர்கள்.

திருவிவிலியம்

இதுவரை நீங்கள் என் பெயரால் எதையும் கேட்டதில்லை. கேளுங்கள்; பெற்றுக் கொள்வீர்கள். அப்போது உங்கள் மகிழ்ச்சியும் நிறைவடையும்.

Verse of The Day – 1 Peter 5:6-7 (1 பேதுரு 5:6-7)

New International Version

Humble yourselves, therefore, under God’s mighty hand, that he may lift you up in due time. Cast all your anxiety on him because he cares for you.

New Revised Standard Version

Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, so that he may exalt you in due time. Cast all your anxiety on him, because he cares for you.

King James Version

Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time:

Casting all your care upon him; for he careth for you.

பரிசுத்த வேதாகமம்

ஆகையால், ஏற்றகாலத்திலே தேவன் உங்களை உயர்த்தும்படிக்கு, அவருடைய பலத்த கைக்குள் அடங்கியிருங்கள்.
அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவரானபடியால், உங்கள் கவலைகளையெல்லாம் அவர்மேல் வைத்துவிடுங்கள்.

திருவிவிலியம்

ஆகையால், கடவுளுடைய வல்லமைமிக்க கரத்தின்கீழ் உங்களைத் தாழ்த்துங்கள்; அப்பொழுது அவர் ஏற்ற காலத்தில் உங்களை உயர்த்துவார்.
உங்கள் கவலைகளையெல்லாம் அவரிடம் விட்டு விடுங்கள். ஏனென்றால், அவர் உங்கள் மேல் கவலை கொண்டுள்ளார்.

Verse of The Day – Mark 14:36 (Submit to God’s Will)

New International Version

“Abba, Father,” he said, “everything is possible for you. Take this cup from me. Yet not what I will, but what you will.”

New Revised Standard Version

He said, “Abba, Father, for you all things are possible; remove this cup from me; yet, not what I want, but what you want.”

King James Version

And he said, Abba, Father, all things are possible unto thee; take away this cup from me: nevertheless not what I will, but what thou wilt.

Submitting to God’s Will

In the run for succeeding in our daily lives, we tend to ask God only for what we want. When we pray, if we are patient, we’ll probably start with a line of thanks to God for all we have, and proceed to list out all that we want. If we are in a hurry to get what we want, we even skip the thanks.

As kids, almost all of us would have been stubborn at least for one thing – and pestered our parents to get it for us no matter what. We would relentlessly pester them till we either got what we asked, or were scolded/slapped by them. If we got what we asked for, there is a good likelihood that the happiness of receiving it doesn’t last long.

As adults, we still tend to carry that habit of relentlessly pursuing things which we have set our minds upon. Perhaps we may pester someone to do something for us. But more often than not, the person at the receiving end of this harassment will be our Heavenly Father, when we literally hold Him by the neck and ask for our desires to be fulfilled.

Those things maybe reasonable to ask, or some things might be completely unreasonable. Whatever it is, our Father knows what’s best for us. We can trust our parents to do what’s best for us. But that should mean giving up our interests to let them carry out their interests for us. We must accept that God will carry out His interests for our lives, and when He does that, we will either receive what we wish for, or we will receive something much better.

Jesus Himself didn’t do as His own will. He had all the power to decide for Himself, but at no point did He do that. He knew that He was going to suffer beyond imagination, and even prayed to His Father to take away the burden. But, it is the “but” clause we must note and learn from. Despite this harrowing knowledge, He submitted His whole being to God to carry out God’s will. In the end, He rose above all in ultimate victory.

God wants us to have perfect free will – a free will He wishes us to submit to Him – so that He will let us fulfill our purpose on earth, and meet Him as a whole being in Heaven.

Verse of The Day – Hebrews 12:2

New International Version

fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God.

New Revised Standard Version

looking to Jesus the pioneer and perfecter of our faith, who for the sake of the joy that was set before him endured the cross, disregarding its shame, and has taken his seat at the right hand of the throne of God.

King James Version

Looking unto Jesus the author and finisher of our faith; who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God.